Marihuana / Marihuana istraživanja / Medicinska marihuana / Naučna istraživanja / Rak

ANTITUMORNO DEJSTVO KANABINOIDA: PREGLED NAUČNE LITERATURE

Predstavljam vam spisak medicinske literature o antitumornim dejstvima kanabinoida, sa naslovima članaka prevedenim na srpski.

Iako nepotpun – zasnovan samo na PubMed bazi – ovaj spisak po prvi put pruža priliku čitaocima sa ex-Yu prostora da, na jeziku koji razumeju, steknu direktan uvid u postojeće naučne dokaze o lekovitom dejstvu kanabinoida kod malignih oboljenja.

Međutim, vrlo je važno znati da naslovi stručnih članaka nisu isto što i naslovi u medijima i da za razumevanje ove teme apsolutno nije dovoljno samo preleteti preko naslova.

Osnovna jedinica za razumevanja stručnog članka je sažetak (apstrakt) i svi oni koje ozbiljno zanima potencijal kanabisa i kanabinoida za lečenje raka treba da, u najmanju ruku, pročitaju još i linkovane relevantne sažetke (uglavnom na engleskom, ali će postepeno biti prevođeni i objavljivani). Ponegde su besplatno dostupni i članci u celosti.

“THC inhibira progresiju ćelijskog ciklusa u ćelijama glioblastoma multiforme” ne znači automatski da “KANABIS LEČI RAK!” kao što to najčešće prenose mediji, već znači upravo to što i kaže, da THC u odgovarajućim uslovima in vitro inhibira zastoj ćelijskog ciklusa u kulturi ćelija glioblastoma multiforme.

Imajući u vidu širenje entuzijazma za pretpostavljeno lečenje raka kanabisom, preporučujem svima da pre svega pročitaju najskoriji pregledni članak o ulozi kanabinoida u onkologiji, Kritička evaluacija potencijalnog korišćenja kanabinoida u lečenju raka. u kome se zaključuje: “Sve u svemu, još uvek ima mnogo suprotstavljenih dokaza o budućoj ulozi kanabinoida, prirodnih ili sintetičkih, kao terapeutskih agenasa”.

Velika većina istraživanja obuhvaćenih ovim pregledom jeste pokazala značajna i raznovrsna anti-tumorna dejstva kanabinoida, ali ima i onih, objavljenih u podjednako uglednim časopisima, u kojima su pokazani i proliferativni efekti kanabinoida na neke ćelije raka.  Takođe, činjenica je da je do 2013. godine urađena samo jedna klinička studija na ljudima, koje je dala mešovite rezultate, a u pripremi su tek još dve. Sve ostale studije, osim anamnestičkih, sprovedene su u laboratoriji ili na životinjama.

Sasvim je moguće da će buduća klinička istraživanja potvrditi pozitivne rezultate prekliničkih studija, ali dok se to ne desi,  neophodno je čitati obuhvaćenu literaturu pažljivo i kritički, kako bi se formirao sopstveni informisani stav o lekovitosti i učinkovitosti kanabisa kod malignih oboljenja.

ANTITUMORNO DEJSTVO KANABINOIDA: PREGLED LITERATURE

 1. Kombinovani antiproliferativni efekti aminoalkilindola WIN55,212-2 i radijacije na ćelije raka dojke. J Pharmacol Exp Ther. 2013 Nov 20. PMID: 24259678 Free Article
 2. Kanabidiol, nepsihoaktivno kanabinoidno jedinjenje, multi-targetnim dejstvom inhibira proliferaciju i invaziju ćelija glioma U87-MG i T98G. PLoS One. 2013 Oct 21. PMID: 24204703 Free PMC Article
 3. Receptori CB1 i CB2 su nove molekularne mete za Tamixifen i 4OH-Tamoxifen. Biochem Biophys Res Commun. 2013 Nov 15. PMID: 24148245
 4. Sintetički kanabinoidni hinoni: priprema, in vitro anti-proliferativni efekti i in vivo dejstvo protiv tumora prostate. Eur J Med Chem. 2013 Oct 2. PMID:24141201
 5. Regulacija kalcijuma temperaturno-osetljivim TRP jonskim kanalima u ljudskim ćelijama melanoma uvee. Cell Signal. 2013 Sep 29. PMID:24084605
 6. Sistematski pregled literature o kliničkim i eksperimentalnim istraživanjima antitumornih efekata kanabinoida kod glioma. J Neurooncol. 2013 Oct 20. PMID:24142199
 7. Diferencijalna modulacija proliferacije tumorskih ćelija i njihovog endokanabinoidnog sistema od strane polinezasićenih masnih kiselina. Curr Pharm Des. 2013 Oct 11. PMID: 24138715
 8. In vivo kanabinoidni receptor tip 2 – targetirano optičko snimanje tumora korišćenjem sonde sa bliskim infracrvenim fluorescentnim zračenjem. Bioconjug Chem. 2013 Oct 29. PMID:24094147
 9. Kritička evaluacija potencijalnog korišćenja kanabinoida u lečenju raka. Cancer Manag Res. 2013 Aug 30. Pregledni članak. PMID:24039449 Free PMC Article
 10. Snimanje kanabinoidnog receptora tipa 1 18F-MK-9470 PET skenerom kod raka prostate: pilot studija. EJNMMI Res. 2013 Aug 2.  PMID: 23915639 Free PMC Article
 11. Strukturalno zavisni inhibirajući efekti sintetičkih kanabinoida na 12-O-tetradekanoilforbol-13-acetatom izazvanu inflamaciju i promociju tumora kože kod miševa. J Pharm Pharmacol. 2013 Aug. PMID: 23837590
 12. Kanabinoidi inhibiraju energetski metabolizam i indukuju AMPK zavisnu autofagiju kod ćelija raka pankreasa. Cell Death Dis. 2013 Jun 13. PMID: 23764845 Free PMC Article
 13. Veza između ekspresije kanabinoidnog receptora CB1 i Akt signaliziranja kod raka prostate. PLoS One. 2013 Jun 5. PMID: 23755281 Free PMC Article
 14. Agonist kanabinoidnog receptora kao alternativni lek za ćelije raka želuca rezistentne na 5-fluorouracil.  Anticancer Res. 2013 Jun. PMID: 23749906
 15. Učešće PPARγ u antitumornom dejstvu kanabinoida na hepatocelularni karcinom. Cell Death Dis. 2013 May 2. PMID: 23640460 Free PMC Article
 16. Citotoksični efekat Efavirenza na ćelije raka je selektivan i u vezi je sa kanabinoidnim sistemom. AIDS. 2013 Apr 26. PMID: 23612009
 17. Endokanabinoidni signalni sistem kod raka. Trends Pharmacol Sci. 2013 May.  Pregledni članak. PMID: 23602129
 18. Pseudokinaza tribbles homolog-3 igra ključnu ulogu u antitumornom dejstvu kanabinoida. Biochim Biophys Acta. 2013 Oct. PMID: 23567453
 19. Indukovanje gena 2-hidroksilaze masne kiseline (FA2H) Δ(9)-tetrahidrokanabidiolom u ljudskim ćelijama raka dojke. J Toxicol Sci. 2013. PMID: 23535410 Free Article
 20. Komparativno proteomsko i fosfoproteomsko profilisanje ćelija adenokarcinoma pankreasa tretiranih agonistima CB1 i CB2.  Electrophoresis. 2013 May. PMID: 23463621
 21. Kanabinoidi mogu biti lekoviti za rak dojke.  Oncol Nurs Forum. 2013 Mar. Pregledni članak.  PMID: 23448745
 22. Anandamid inhibira Wnt/β-katenin signalni put u ljudskim ćelijama raka dojke MDA MB 231. Eur J Cancer. 2013 May. PMID: 23434151
 23. Ekspresija kanabinoidnog receptora tipa 1 i prognoza nakon operacije raka debelog creva.  Oncol Lett. 2013 Mar. Epub 2012 Dec 18. PMID: 23426698 Free PMC Article
 24. Uloga kanabinoidnih i vaniloidnih receptora u invaziji ljudskih ćelija karcinoma dojke.  J Environ Pathol Toxicol Oncol. 2012. PMID: 23394450
 25. Kanabinoidni receptor 2 je “up” regulisan u melanomu.  J Cancer Res Ther. 2012 Oct-Dec.  PMID: 23361273
 26. Lokalna dostava mikročestica koje nose kanabinoide inhibira rast tumora kod ksenograft modela glioblastoma multiforme na miševima i pacovima. Aberturas Mdel R, Molpeceres J, Velasco G, Torres-Suárez AI. PLoS One. 2013. PMID: 23349970 Free PMC Article
 27. Kanabinoidni receptor CB1 je izražen u hromofobnom karcinomu ćelija bubrega i onkocitomu bubrega.  Clin Biochem. 2013 May. PMID: 23318578
 28. Kanabidiol inhibira rast i indukuje programiranu smrt ćelija endotelijuma inficiranog herpes virusom povezanim sa Kapoši sarkomom. Genes Cancer. 2012 Jul.  PMID: 23264851 Free PMC Article
 29. Nivoi ekspresije endokanabinoidnih markera u epitelu tumora moduliraju vrednost endoglin-pozitivne gustine krvnih sudova kao prognostičkog markera kod raka prostate. Biochim Biophys Acta. 2013 Oct.  PMID: 23262399
 30. Signaliziranje u ćelijama raka izazvano keramidom.  Morad SA, Cabot MC. Nat Rev Cancer. 2013 Jan.  Pregledni članak. PMID: 23235911
 31. Populacijska anamnestička studija o rekreacionoj upotrebi droge i riziku od pojave raka testisa potvrđuje da postoji veza između upotrebe marihuane i rizika od pojave neseminomskog tumora testisa. Cancer. 2013 Mar 15. PMID: 23233231
 32. COX-2 i PPAR-γ omogućavaju kanabidiolom indukovanu apoptozu ljudskih ćelija raka pluća. Mol Cancer Ther. 2013 Jan. PMID: 23220503
 33. Kanabinoidi i omega-3/6 endokanabinoidi kao modulatori ćelijske smrti i antitumorni modulatori.  Prog Lipid Res. 2013 Jan. Pregledni članak. PMID: 23103355
 34. Aktiviranje TRPV2 kanala kanabidiolom senzitiviše ćelije glioblastoma na citotoksične hemoterapeutske agense.  Carcinogenesis. 2013 Jan. PMID: 23079154
 35. Receptor-zavisno i receptor-nezavisno endokanabinoidno signaliziranje: terapijska meta za regulaciju rasta raka.  Life Sci. 2013 Mar 19. Pregledni članak. PMID: 23069587
 36. Evaluacija anti-invazivnih efekata kanabinoida na ljudske ćelije hepatokarcinoma.  Toxicol Mech Methods. 2013 Feb. PMID: 22978792
 37. Populacijska anamnestička studija o rekreacionoj upotrebi droge i riziku od pojave raka testisa potvrđuje da postoji veza između upotrebe marihuane i rizika od pojave neseminomskog tumora testisa. Cancer. 2012 Nov 1. PMID: 22965656 Free PMC Article
 38. O-1602, atipičan kanabinoid, višestrukim mehanizmima inhibira rast tumora kod raka debelog creva koji je povezan sa kolitisom. J Mol Med (Berl). 2013 Apr. PMID: 22965195
 39. Kanabidiolna kiselina, glavni kanabinoid u kanabisu vlaknastog tipa, je inhibitor MDA-MB-231 ćelijskih migracija kod raka dojke.  Toxicol Lett. 2012 Nov 15. PMID: 22963825
 40. Modifikacija toka bolesti remodelovanja kosti indukovanog rakom dojke od strane agonista kanabinoidnog receptora 2.  J Bone Miner Res. 2013 Jan. PMID: 22903605
 41. Kanabinoidno signaliziranje u ćelijama glioma. Adv Exp Med Biol. 2013. Pregledni članak. PMID: 22879071
 42. Mehanizam antigliomskog dejstva i in vivo delotvornost kanabinoidnog liganda KM-233. J Neurooncol. 2012 Nov. PMID: 22875710
 43. Kanabinoidi inhibiraju peptidoglikanom-indukovanu fosforilaciju NF-κB i ćelijski rast kod ljudskih malignih ćelija glioma U87MG. Oncol Rep. 2012 Oct.  PMID: 22842590
 44. CB2 i TRPV1 receptori posreduju pri delovanju kanabinoida na ekspresiju MDR1 u ćelijama rezistentnim na lekove.  Pharmacol Rep. 2012. PMID: 22814029 Free Article
 45. Aktivacija kanabinoidnog receptora korelira sa pro-aptotičkim dejstvom β2-adrenergijskog agonista (R,R’)-4-metoksi-1-naftilfenoterola kod HepG2 ćelija hepatokarcinoma.   J Pharmacol Exp Ther. 2012 Oct.  PMID: 22776956 Free PMC Article
 46. Kanabinoidi: nova nada za terapiju raka dojke? Cancer Treat Rev. 2012 Nov.  Pregledni članak. PMID: 22776349
 47. Istovremena upotreba marihuane, alkohola i duvana kod razvoja i progresije oralnog planocelularnog karcinoma: skorašnja dostignuća i izazovi. Arch Oral Biol. 2012 Aug. Pregledni članak. PMID: 22727410
 48. Uloga lipidnih splavova/kaveola u antitumornom dejstvu endokanabinoida.  Mini Rev Med Chem. 2012 Oct.  Pregledni članak. PMID: 22625418
 49. Kanabinoidol inhibira angiogenezu višestrukim mehanizmima. Br J Pharmacol. 2012 Nov. PMID: 22624859 Free PMC Article
 50. Mehanizmi ćelijske smrti povezani sa kanabinoidima u tumorskim modelima (pregled). Int J Oncol. 2012 Aug.  Pregledni članak. PMID: 22614735
 51. Teška intoksikacija kanabinoidima kod pacijenta sa nesitnoćelijskim rakom pluća.  J Palliat Care. 2012 Spring. PMID: 22582474
 52. Mikrosfere poli-ε-kaprolaktona kao sistem za dostavu leka pri davanju kanabinoida: razvoj, karakterizacija i in vitro evaluacija njihove antitumorske delotvornosti. J Control Release. 2012 Aug 10. PMID: 22580111
 53. Antiproliferativni i antiangiogenski efekti CB2R agonista (JWH-133) kod nesitnoćelijskog karcinoma pluća (A549) i ljudskih endotelijalnih ćelija pupčane vene: in vitro istraživanje. Folia Biol (Praha). 2012. PMID: 22578958 Free Article
 54. Uloga kanabinoida kod raka prostate: naučna perspektiva i moguće kliničke primene. Indian J Urol. 2012 Jan. PMID: 22557710 Free PMC Article
 55. Ka upotrebi kanabinoida kao antitumornih agensa. Nat Rev Cancer. 2012 May 4. PMID: 22555283
 56. Kanabidiol kao potencijalni anti-tumorski lek. Br J Clin Pharmacol. 2013 Feb. Pregledni članak. PMID: 22506672
 57. Aktivacija kalcijuma u vagalnim aferentnim završecima, faktorom nekroze tumora, je blokirana kanabinoidima. J Neurosci. 2012 Apr 11. PMID: 22496569 Free PMC Article
 58. Ponovni pogled na receptor CB1 kao metu za lekove kod melanoma. Pathol Oncol Res. 2012 Oct. Epub 2012 Mar 24. PMID: 22447182
 59. Regulacija gena opioidnog i kanabinoidnog receptora, u ljudskim ćelijama neuroblastoma i T-ćelijama, epigenetskim modifikatorima trihostatinom A i 5-aza-2′-deoksicitidinom. Neuroimmunomodulation. 2012.  PMID: 22262103
 60. Hemopreventivni efekat ne-psihotropnog fitokanabinoida kanabinola na eksperimentalni rak debelog creva. J Mol Med (Berl). 2012 Aug. PMID: 22231745
 61. Kanabidiol inhibira invaziju i metastazu ćelija raka pluća putem molekula intercelularne adhezije-1. FASEB J. 2012 Apr. PMID: 22198381 Free Article
 62. Alteracija endokanabinoidnog sistema u gliomima kod ljudi. J Neurochem. 2012 Mar. PMID: 22176552
 63. N-acil taurini su anti-proliferativni u ćelijama raka prostate. Lipids. 2012 Apr. PMID: 22160494
 64. Principi psiho-neuro-endokrino-imunoterapije raka. Immunotherapy. 2012 Jan.  Pregledni članak. PMID: 22150002
 65. Rimonabant, antagonist receptora CB1, kontroliše ćelijsku vijabilnost i rast ascitičnih tumora kod miševa.  Pharmacol Res. 2012 Mar. PMID: 22123497
 66. Indukcija apoptoze kanabinoidima u ćelijama raka prostate i debelog creva je zavisna od fosfataze. Anticancer Res. 2011 Nov. PMID: 22110202 Free PMC Article
 67. Aktivacija kanabinoidnog receptora tipa 1 (CB1) inhibira RhoA aktivnost male GTPaze i reguliše pokretljivost ćelija karcinoma prostate. Endocrinology. 2012 Jan. PMID: 22087025 Free PMC Article
 68. WIN55,212-2 indukuje citploazmatsku vakuolaciju u ćelijama MCL, resistentnim na apoptozu. Cell Death Dis. 2011 Nov 3.  PMID: 22048168 Free PMC Article
 69. Pojačavanje antiproliferativnih svojstava endokanabinoida u ćelijama neuroblastoma N1E-115, kroz inhibiciju njihovog metabolizma. PLoS One. 2011. PMID: 22046372 Free PMC Article
 70. Kanabinoidi, endokanabinoidi i rak. Cancer Metastasis Rev. 2011 Dec. Pregledni članak. PMID: 22038019 Free PMC Article
 71. PAX-3-FOXO1 indukuje kanabinoidni receptor 1 da poveća ćelijsku invaziju i metastazu. Marshall AD, Lagutina I, Grosveld GC. Cancer Res. 2011 Dec 15. PMID: 22037868 Free Article
 72. Uloga kanabinoidnih receptora i endokanabinoidnog sistema u limfomu mantl ćelija i drugim ne-Hodžkin limfomima. Semin Cancer Biol. 2011 Nov.  Pregledni članak. PMID: 22024769
 73. Presek između kanabisa i raka u Sjedinjenim Državama. Crit Rev Oncol Hematol. 2012 Jul. Pregledni članak. PMID: 22019199
 74. Omega-3 N-aciletanolamini se endogeno sintetišu od omega-3 masnih kiselina u različitim linijama ljudskih ćelija raka prostate i dojke.  Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011 Dec. PMID: 21995886
 75. Međusobna razmena informacija između hemokinog receptora CXCR4 i kanabinoidnog receptora CB2 u modulisanju rasta i invazije rake dojke. PLoS One. 2011. PMID: 21915267 Free PMC Article
 76. Endokanabinoidni sistem kod raka prostate. Nat Rev Urol. 2011 Sep 13. Pregledni članak. PMID: 21912423
 77. Visoka imunoreaktivnost receptora CB1 u tumoru negativno utiče na bolest-specifično preživljavanje u fazi II mikrosatelit-stabilnog raka debelog creva.  PLoS One. 2011.  PMID: 21901119 Free PMC Article
 78. Stimulacija ALK, faktorom rasta midkinom, čini ćelije glioma rezistentnim na ćelijsku smrt posredovanu autofagijom. Autophagy. 2011 Sep. Epub 2011 Sep 1. PMID: 21593591 Free Article
 79. Kanabidiol indukuje programiranu ćelijsku smrt u ćelijama raka dojke koordinišući međusobnu razmenu informacija između apoptoze i autofagije. Mol Cancer Ther. 2011 Jul. PMID: 21566064 Free Article
 80. Gemcitabin/kanabinoid kombinacija pokreće autofagiju u ćelijama raka pankreasa kroz ROS-posredovani mehanizam. Cell Death Dis. 2011 Apr 28. PMID: 21525939 Free PMC Article
 81. Anti-tumorno dejstvo kanabinoida na hepatocelurani karcinom: uloga AMPK-zavisne aktivacije autofagije. Cell Death Differ. 2011 Jul. PMID: 21475304 Free PMC Article
 82. Anandamid ispoljava svoje antiproliferativno dejstvo na holangiokarcinom aktivacijom receptora GPR55. Lab Invest. 2011 Jul. PMID: 21464819 Free PMC Article
 83. Ekspresija perifernog kanabinoidnog receptora CB2 nema efekta na klinički ishod kod difuznih krupnoćelijskih B limfoma. Sonneveld P, Delwel R. Eur J Haematol. 2011 Jun. PMID: 21457344
 84. Arahidonoil etanolamidom (AEA) izazvana apoptoza je posredovana  prostaglandinima J-serije i pojačana blokadom hidrolaze amida masnih kiselina (FAAH). Mol Carcinog. 2012 Feb. PMID: 21432910 Free PMC Article
 85. Endokanabinoidni sistem u terapiji raka: pregled. Curr Med Chem. 2011.  Pregledni članak. PMID: 21428888
 86. Endokanabinoidni  sistem i rak: terapeutske implikacije. Br J Pharmacol. 2011 Aug. Pregledni članak. PMID: 21410463 Free PMC Article
 87. Spontana regresija pilocitičnog astrocitoma septum pellucidum-a – moguća uloga ihalacije kanabisa. Childs Nerv Syst. 2011 Apr. PMID: 21336992
 88. Antiproliferativni mehanizam kanabinoidnog agonista kroz zastoj ćelijskog ciklusa u ćelijama raka želuca. J Cell Biochem. 2011 Apr. PMID: 21312237
 89. Inhibicija bazalne i ultraljubičastim B zračenjem izazvane melangiogeneze kanabinoidnim receptorima CB(1): keratinocit-zavistan efekat. Arch Dermatol Res. 2011 Apr. PMID: 21298280
 90. Novosti o endokanabinoidnom sistemu kao anti-tumorskoj meti. Expert Opin Ther Targets. 2011 Mar. Pregledni članak. PMID: 21244344
 91. Stimulacija osovine midkin/ALK čini ćelije glioma rezistentnim na anti-tumorno dejstvo kanabinoida. Cell Death Differ. 2011 Jun. PMID: 21233844 Free PMC Article
 92. Kombinovana pre-klinička terapija kanabinoidima i temozolomidom protiv glioma. Mol Cancer Ther. 2011 Jan. PMID: 21220494 Free Article
 93. Ekspresija kanabinoidnog receptora CB(1) i receptora fosforilazovanog epidermalnog faktora rasta su aditivni prognostički markeri kod raka prostate. PLoS One. 2010 Dec 23. PMID: 21203460 Free PMC Article
 94. Anti-proliferativni efekti pretpostavljenog endokanabinoida, 2-arhidonoilglicerol etra, u ćelijama karcinoma prostate. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2011 Feb. PMID: 21167293 Free PMC Article
 95. Polimorfizam gena G1359A-CNR1 je povezan sa gliomom kod pacijenata u Španiji. Clin Transl Oncol. 2010 Dec.  PMID: 21156413
 96. Kanabinoidni receptori, CB1 i CB2, kao nove mete za inhibiciju rasta i metastaze ne-sitnoćelijskog raka pluća. Cancer Prev Res (Phila). 2011 Jan. PMID: 21097714 Free PMC Article
 97. Kanabinoidi umanjuju bol uzrokovan rakom i proliferaciju u mišjem modelu. Neurosci Lett. 2011 Jan 25. PMID: 21094209 Free PMC Article
 98. Pretpostavljeni kanabionidni receptor GPR55 promoviše proliferaciju ćelija raka. Oncogene. 2011 Jan 13. PMID: 21057532
 99. Novi heksahidrokanabinol analozi kao potencijalni anti-tumorni agensi inhibiraju ćelijsku proliferaciju i angiogenezu tumora. Eur J Pharmacol. 2011 Jan 10. PMID: 20950604
 100. Jedinjenja poreklom iz kanabisa u terapiji raka – uviđanje anti-inflamatorne uloge kanabinoida. Curr Clin Pharmacol. 2010 Nov.  Pregledni članak. PMID: 20925645
 101. Upotreba marihuana i tumori germinativnih ćelija testisa. Cancer. 2011 Feb 15.  PMID: 20925043 Free PMC Article
 102. Singalni putevi koji posreduju u efektima kanabidiola na redukciju proliferacije ćelija raka dojke, njihovu invaziju i metastazu. Breast Cancer Res Treat. 2011 Aug. PMID: 20859676 Free PMC Article
 103. Kanabinoidni receptor CB1 je “down” regulisan u svetloćelijskom karcinomu bubrežnih ćelija.  J Histochem Cytochem. 2010 Dec. PMID: 20852034 Free PMC Article
 104. Pretpostavljeni kanabinoidni receptor GPR55 definiše novu autokrinu petlju u proliferaciji ćelija raka. Oncogene. 2011 Jan 13. PMID: 20838378
 105. Orfan G protein – spregnuti receptor GPR55 promoviše proliferaciju ćelija raka putem ERK. Oncogene. 2011 Jan 13. PMID: 20818416
 106. Hidrolaza amida masnih kiselina kod raka prostate: veza za ozbiljnošću i ishodom bolesti, ekspresijom receptora CB1 i regulacijom od strane IL-4. PLoS One. 2010 Aug 19. PMID: 20808855 Free PMC Article
 107. [Kanabis i pluća – chill or kill?] Ther Umsch. 2010 Aug. Na nemačkom.  PMID: 20687046
 108. Efekti anandamida na nivoe poliamina i ćelijski rast u ljudskim ćelijama raka debelog creva. Anticancer Res. 2010 Jul. PMID: 20682986
 109. Smanjenje inhibitora aktivatora plazminogena-1 može doprineti anti-invazivnom dejstvu kanabidiola u ljudskim ćelijama raka pluća. Pharm Res. 2010 Oct. PMID: 20668920
 110. Kanabinoidni receptor-zavisni i -nezavisni antiproliferativni efekti omega-3 etanolamida u androgen-pozitivnim i -negativnim linijama ćelija raka prostate. Carcinogenesis. 2010 Sep. PMID: 20660502 Free PMC Article
 111. Kanabinoidi smanjuju ErbB2-vođenu progresiju raka dojke kroz Akt inhibiciju. Mol Cancer. 2010 Jul 22. PMID: 20649976 Free PMC Article
 112. Kanabinoidi inhibiraju ćelijsko disanje ćelija ljudskog oralnog karcinoma.  Pharmacology. 2010. PMID: 20516734
 113. Endogeni kanabinoid, anandamid, indukuje COX-2-zavisnu ćelijsku smrt u ćelijama raka debelog creva rezistentnim na apoptozu. Int J Oncol. 2010 Jul. PMID: 20514410
 114. Ciljanje endokanabinoidnog sistema za lečenje raka – praktično viđenje. Curr Top Med Chem. 2010.  Pregledni članak. PMID: 20370711
 115. Suprotna dejstva endokanabinoida na rast holangiokarcinoma kroz diferencijalnu aktivaciju Notch signalizacije. Exp Cell Res. 2010 May 15. PMID: 20347808 Free PMC Article
 116. Efekti sintetičkog kanabinoidnog agonista na proliferaciju i invaziju ćelija raka želuca. J Cell Biochem. 2010 May 15. PMID: 20336665
 117. [Ekspresija kanabinoidnog receptora 2 u planocelularnom karcinomu.] Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2010 Mar. Na kineskom.  PMID: 20335147 Free Article
 118. Suprotne promene u ekspresiji kanabinoidnih receptora CB1 i CB2 u ljudskim gliomima. Neurochem Int. 2010 May-Jun.
 119. Inhibicija aktivnosti 3-hidroksi-3-metilglutaril-koenzim A reduktaze i Ras farnezilacije posreduje u antitumornim efektima anandamida u ljudskim ćelijama raka dojke. Endocr Relat Cancer. 2010 May 18. PMID: 20304978 Free Article
 120. Indukcija p53-nezavisne apoptoze novim sintetičkim heksahidrokanabinol analogom je posredovana Sp1-zavisnim NSAID-aktiviranim genom-1 u ćelijama raka debelog creva.  Biochem Pharmacol. 2010 Jul 1. PMID: 20230799
 121. Endokanabinoidni sistem hipotalamusa učestvuje u liposaharidom indukovanoj sekreciji eksitocina i faktora nekroze tumora – alfa. J Neuroimmunol. 2010 Apr 15. PMID: 20207018
 122. Agonist kanabinoidnog receptora 2 smanjuje bol izazvon rakom kostiju i gubitak koštanog tkiva. Life Sci. 2010 Apr 24. PMID: 20176037 Free PMC Article
 123. Sintetički kanabinoid  WIN 55,212-2 senzitiviše  ćelije hepatocelularnog karcinoma na apoptozu indukovanu TNF-srodnim apoptoza-indukujućim ligandom (TRAIL), aktivacijom osovine (CHOP)/receptor smrti 5 (DR5). Mol Pharmacol. 2010 May. PMID: 20159939 Free Article
 124. Nivoi endokanabinoidnog receptora CB2 i njegovog liganda 2-arahidonilglicerola su povišeni kod karcinoma endomedrijuma. Endocrinology. 2010 Mar. PMID: 20133454 Free Article
 125. Nivo ekspresije CB1 i CB2 receptora određuje njihovu efikasnost u indukovanju apoptoze u astrocitomima. PLoS One. 2010 Jan 14. PMID: 20090845 Free PMC Article
 126. Anandamid indukuje ćelijsku smrt kroz lipidne splavove u hepatičkim stelatnim ćelijama.  J Gastroenterol Hepatol. 2010 May. PMID: 20059638
 127. Kanabidiol pojačava inhibitorno dejstvo delta-9-tetrahidrokanabinola na proliferaciju i preživljavanje ljudskih ćelija glioblastoma. Mol Cancer Ther. 2010 Jan. PMID: 20053780 Free PMC Article
 128. Sinergistička inhibicija rasta ljudskih ćelija raka debelog creva antagonistima kanabinoidnog receptora CB1, rimonabantom i oksaliplatinom. Oncol Rep. 2010 Jan. PMID: 19956878
 129. Dvostruko dejstvo delta-9-tetrahidrokanabinola na ćelije holangiokarcinoma: anti-invazivno dejstvo u niskim koncentracijama i indukcija apoptoze u visokim koncentracijama. Cancer Invest. 2010 May. PMID: 19916793
 130. Kanabidiol inhibira invaziju ćelija raka kroz “up” regulaciju tkivnih inhibitora matriks metaloproteinaza-1. Biochem Pharmacol. 2010 Apr 1. PMID: 19914218
 131. Kanabinoid R(+) metanandamid indukuje sekreciju IL-6 iz ćelija raka prostate PC3. J Immunotoxicol. 2009 Dec. PMID: 19908944
 132. Anti-tumorogeni efekti kanabinoida, pored apoptoze. J Pharmacol Exp Ther. 2010 Feb. Pregledni članak. PMID: 19889794 Free Article
 133. Sintetički agonist kanabinoidnog receptora inhibira rast i metastaziranje raka dojke. Mol Cancer Ther. 2009 Nov. PMID: 19887554 Free Article
 134. Interakcija droga sa ljudskim P-glikoproteinom (ABCB1) i proteinom rezistencije na karcinom dojke (ABCG2). Int J Neuropsychopharmacol. 2010 Aug. PMID: 19887017
 135. Inhibicija rasta ćelija tumora prostate PC-3 kanabinoidima R(+)metanandamidom i JWH-015: umešanost CB2. Br J Cancer. 2009 Sep 15. PMID: 19690545 Free PMC Article
 136. TRB3 povezuje stres endoplazmatskog retikuluma sa autofagijom u antitumornom dejstvu kanabinoida.  Autophagy. 2009 Oct. Epub 2009 Oct 14. PMID: 19652543 Free Article
 137. Promene u endokanabinoidnom sistemu mogu pružiti uvid u nove i efikasne načine lečenje raka. Vitam Horm. 2009. Pregledni članak. PMID: 19647123 Free PMC Article
 138. Populacijska anamnestička studija korišćenja marihuane i planocelularnog karcinoma glave i vrata. Cancer Prev Res (Phila). 2009 Aug. PMID: 19638490 Free PMC Article
 139. Potencijacija kanabinoidima indukovane citotoksičnosti u limfomu mantl ćelija, modulacijom metabolizma keramida.  Mol Cancer Res. 2009 Jul. PMID: 19609004 Free PMC Article
 140. Ligandi kanabinoidnih receptora kao potencijalni antitumorni agenti – velike nade za nove terapije? J Pharm Pharmacol. 2009 Jul. Pregledni članak. PMID: 19589225
 141. Modulacija endokanabinoidnog sistema u biologiji i terapiji raka.   Pharmacol Res. 2009 Aug. Pregledni članak. PMID: 19559362
 142. Agonist recepotra CB1/CB2 WIN-55,212-2 umanjuje vijabilnost ljudskih ćelija Kapoši sarkoma in vitro. Eur J Pharmacol. 2009 Aug 15. PMID: 19539619
 143. Kanabinoidni receptor 1 je potencijalna meta za lekove u terapiji rabdomiosarkoma sa pozitivnom translokacijom. Mol Cancer Ther. 2009 Jul. PMID: 19509271 Free Article
 144. Rimonabant inhibira rast ljudskih ćelija raka debelog creva i smanjuje formiranje pre-kanceroznih lezija u debelom crevu miša. Int J Cancer. 2009 Sep 1. PMID: 19479993
 145. Kanabinoidima indukovana apoptoza u imunim ćelijama kao put ka imunosupresiji. Immunobiology. 2010 Aug. Pregledni članak. PMID: 19457575 Free PMC Article
 146. Kanabinoidi kod zapaljenskih oboljenja creva i kod raka.  Pharmacol Res. 2009 Aug. Pregledni članak. PMID: 19442536
 147. Kanabinoidi u lečenju raka. Cancer Lett. 2009 Nov 18. Pregledni članak. PMID: 19442435
 148. Modulacija rasta ćelija raka dojke MCF-7, indukovanog delta-9-tetrahidrokanabinolom, upotrebom ciklooksigenaze i aromataze. Toxicology. 2009 May 2. PMID: 19428940
 149. Dejstvo kanabinoida indukuje autofagijom posredovanu ćelijsku smrt, kroz stimulaciju ER ćelijskog stresa u ljudskim ćelijama glioma. J Clin Invest. 2009 May. PMID: 19425170 Free PMC Article
 150. Promena jednog nukleotida u genu kanabinoidnog receptora (CNR1) menja ishod kod raka debelog creva. Oncology. 2009. PMID: 19420965
 151. Farmakološki sinergizam između kanabinoida i paclitaxel-a u linijama ćelija tumora želuca. J Surg Res. 2009 Jul. PMID: 19394652
 152. Mutacija u genu CNR1 i ekspresija VEFG u raku ezofagusa. Tumori. 2009 Jan-Feb. PMID: 19366059
 153. Gljivična biotransformacija kanabinoida: potencijal za nove efikasne lekove. Curr Opin Drug Discov Devel. 2009 Mar.  Pregledni članak. PMID: 19333876
 154. Upotreba agonista kanabinoidnog receptora u terapiji raka, kao palijativnih i kurativnih agenasa. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. 2009 Feb. Pregledni članak. PMID: 19285265
 155. Amfiregulin je faktor u rezistenciji ćelija glioma na kanabinoidima izazvanu apoptozu. Glia. 2009 Oct. PMID: 19229996
 156. Povezanost korišćenja marihuana i incidenca tumora germinativnih ćelja testisa. Cancer. 2009 Mar 15. PMID: 19204904 Free PMC Article
 157. Metabolički stabilan analog anandamida, Met-F-AEA, inhibira linije ljudskih ćelija karcinoma tiroide aktivacijom apoptoze. Invest New Drugs. 2010 Apr. PMID: 19189054
 158. Metabolisanje anadamida ciklooksigenazom-2 je neophodno za endokanabinoidima indukovanu ćelijsku smrt tumorogenih keratinocita. Mol Carcinog. 2009 Aug. PMID: 19148897
 159. Apoptoza indukovana u HepG2 ćelijama sintetičkim kanabinoidom WIN: umešanost transkripcionog faktora PPARgamma. Biochimie. 2009 Apr. PMID: 19059457
 160. Visoka imunoreaktivnost kanabinoidnog receptora CB(1) je povezana sa ozbiljnošću i ishodom bolesti kod raka prostate.  Eur J Cancer. 2009 Jan. PMID: 19056257
 161. Aktivacija kanabinoidnog receptora indukuje apoptozu kroz novosintezu keramida posredovanu faktorom nekroze tumora u ćelijama raka debelog creva. Clin Cancer Res. 2008 Dec 1. PMID: 19047095 Free Article
 162. Apoptoza ljudskih ćelija karcinoma cerviksa R(+)-metanandamidom uključuje ciklooksigenaza-2 – zavistan signalni put. Pharm Res. 2009 Feb. PMID: 19015962
 163. Acilamido analozi endokanabinoida selektivno inhibiraju proliferaciju ćelija raka. Bioorg Med Chem. 2008 Nov 15. PMID: 18951802
 164. Estrogenska indukcija kanabinoidnog recptora CB1 u linijama ljudskih ćelija raka debelog creva. Scand J Gastroenterol. 2008 Jan. PMID: 18938775
 165. Endokanabinoid anandamid inhibira rast holangiokarcinoma kroz aktivaciju ne-kanonskog Wnt signalnog puta. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2008 Dec. PMID: 18832445 Free PMC Article
 166. Povišena ekspresija kanabinoidinog receptora-1 i vaniloidinog receptora-1 u ljudskom karcinomu prostate. J Cancer Res Clin Oncol. 2009 Apr. PMID: 18830626
 167. Ekspresija i sekrecija amidaze N-aciletanolamin-hidrolišuće kiseline u ljudskim ćelijama raka prostate. J Biochem. 2008 Nov. PMID: 18806270
 168. Gubitak kanabinoidnog receptora 1 ubrzava rast tumora na crevima. Cancer Res. 2008 Aug 1. PMID: 18676872 Free PMC Article
 169. Analog anandamida, Met-F-AEA, kontroliše migraciju ljudskih ćelija raka dojke signalnim putem RHOA/RHO kinaze. Endocr Relat Cancer. 2008 Dec. PMID: 18676619 Free Article
 170. Citotoksični receptor-nezavisni efekti kanabinoida u ljudskim ćelijama raka debelog creva: sinergija sa 5-fluorouracilom. Cancer Chemother Pharmacol. 2009 Mar. PMID: 18629502
 171. Visoke koncentracije kanabinoida aktiviraju apoptozu u ljudskim ćelijama glioma U373MG. J Neurosci Res. 2008 Nov 1. PMID: 18615640
 172. Povećavanje in vitro citotoksičnog dejstva delta-9-tetrahidrokanabinola u ćelijama leukemije kombinovanim pristupom.  Leuk Lymphoma. 2008 Sep. PMID: 18608861
 173. Ekspresija kanabinoidnih receptora tipa 1 i tipa 2 u ne-Hodžkin limfomu: inhibicija rasta aktivacijom receptora. Int J Cancer. 2008 Sep 1. PMID: 18546271
 174. Endokanabinoidi kod endokrinih i povezanih tumora. Endocr Relat Cancer. 2008 Jun. Pregledni članak. PMID: 18508995 Free Article
 175. Kanabinoidni receptori su neophodni za upalu kože od ultraljubičastih zraka i razvoj raka kože. Cancer Res. 2008 May 15. PMID: 18483286 Free PMC Article
 176. JunD je uključen u anti-proliferativno dejstvo Δ9-tetrahidrokanabinola na ljudske ćelije raka dojke. Oncogene. 2008 Aug 28. PMID: 18454173
 177. Anti-neoplastičko i apoptičko dejstvo kanabinoida. N-aciletanolamini: zaštitnici ili ubice? Exp Oncol. 2008 Mar. Pregledni članak. PMID: 18438336
 178. Modulacija preuzimanja glukoze u liniji ljudskih ćelija horiokarcinoma (BeWo) bioaktivnim jedinjenjima prisutnim u ishrani i drogama. J Biochem. 2008 Aug. PMID: 18424810
 179. AM251 supresuje vijabilnost ćelija HepG2 kroz AMPK (AMP-aktivirana protein kinaza)-JNK (c-Jun N-terminal kinaza) – ATF3 (faktor aktivacije transkripcije 3) signalni put. Biochem Biophys Res Commun. 2008 Jun 13. PMID: 18406347
 180. Odgovor na pismo uredniku “Dugoročna blokada kanabinoidnog receptora (CB1) kod gojaznosti: implikacije za razvoj raka debelog creva. “ Int J Cancer. 2008 Jul 1. PMID: 18395892
 181. Komparativna studija kanabidiolom izazvane apoptoze timocita i ćelija timoma EL-4 kod miševa i pacova. Int Immunopharmacol. 2008 May. PMID: 18387516
 182. Delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira proliferaciju indukovanu 17beta-estradiolom i ne uspeva da aktivira androgene i estrogene receptore u ljudskim ćelijama raka dojke MCF7. Anticancer Res. 2008 Jan-Feb. PMID: 18383828 Free Article
 183. Kanabinoidi inhibiraju invaziju ćelija glioma “down”-regulisanjem ekspresije matriks metaloproteinaze-2. Cancer Res. 2008 Mar 15. PMID: 18339876 Free Article
 184. Endokanabinoidini sistem kod raka – potencijalna terapijska meta? Semin Cancer Biol. 2008 Jun. Pregledni članak. PMID: 18249558
 185. Delta-9-tetrahidrokanabinol povećava proliferaciju ćelija MCF-7 signaliziranjem  nezavisnim od kanabinoidnog receptora. Toxicology. 2008 Mar 12. PMID: 18249480
 186. Periferni kanabinoidi umanjuju karcinomom izazvanu nocicepciju kod miša. Neurosci Lett. 2008 Mar 12. PMID: 18242856 Free PMC Article
 187. Kanabinoidi za terapiju raka: progress i potencijal. Cancer Res. 2008 Jan 15. Pregledni članak. PMID: 18199524 Free Article
 188. Ekspresija kanabinoidnih receptora i neurotrofina u ljudskim gliomima. Neurol Sci. 2007 Dec. PMID: 18175076
 189. Inhibicija invazije ćelija raka kanabinoidima, kroz povećanu ekpresiju tkivnog inhibitora matriks metaloproteinaza-1. J Natl Cancer Inst. 2008 Jan 2PMID: 18159069 Free Article
 190. Kanaboidi kao potencijalna nova terapija u lečenju glioma.  Expert Rev Neurother. 2008 Jan. Pregledni članak. PMID: 18088200
 191. Dugoročna blokada kanabinoidnog receptora (CB1) kod gojaznosti: implikacije za razvoj raka debelog creva.  Int J Cancer. 2008 Apr 15. PMID: 18076045
 192. 5-lipoksigenaza i hidrolaza anandamida (FAAH) posreduju u anti-tumornoj aktivnosti kanabidiola, ne-psihoaktivnog kanabinoida. J Neurochem. 2008 Feb. Epub 2007 Nov 17. PMID: 18028339
 193. Kanabidiol kao novi inhibitor ekspresije gena Id-1 ćelijama agresivnog raka dojke. Mol Cancer Ther. 2007 Nov. PMID: 18025276 Free Article
 194. Ekspresija kanabinoidnih receptora u biopsiji koštane srži, kod pacijenata obolelih od hronične limfocitne leukemije, lečenih analozima purina. Exp Oncol. 2007 Sep. PMID: 18004250
 195. Medicinski kanabis u onkologiji. Eur J Cancer. 2007 Dec. Pregledni članak. PMID: 17976975
 196. Kanabinoidi i gliomi. Mol Neurobiol. 2007 Aug. Pregledni članak. PMID: 17952650
 197. Ciljanje astrocitoma i invazivnih imunih ćelija kanabinoidima: obećavajući terapeutski pristup. Mol Neurobiol. 2007 Aug. Pregledni članak. PMID: 17952648
 198. Kanabinoidi kod raka pankreasa: korelacija sa preživljavanjem i bolom. Int J Cancer. 2008 Feb 15. PMID: 17943729 Free PMC Article
 199. Delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira progresiju ćelijskog ciklusa “down” regulisanjem E2F1 u ljudskim ćelijama glioblastoma multiforme. Acta Oncol. 2008. PMID: 17934890
 200. Agonisti kanabinoidnog receptora su mitohondrijani inhibitori: ujedinjujuća hipoteza kako kanabinoidi modulišu mitohondrijsku funkciju i indukuju ćelijsku smrt. Biochem Biophys Res Commun. 2007 Dec 7. PMID: 17931597
 201. Novi kanabinoidni receptori. Br J Pharmacol. 2007 Nov. Pregledni članak. PMID: 17906678 Free PMC Article
 202. Povišeni nivoi endokanabinoida smanjuju razvoj prekanceroznih lezija u debelom crevu miša. J Mol Med (Berl). 2008 Jan. PMID: 17823781 Free PMC Article
 203. “Down” regulacija tkivnih inhibitora metaloproteinaza-1 u gliomima: novi marker anti-tumorne aktivnosti kanabinoida. Neuropharmacology. 2008 Jan. PMID: 17675107
 204. Modulacija infekcije Kapoši sarkom herpes-virusom i ćelijske transformacije kanabinoidima. Cancer Res. 2007 Aug 1. PMID: 17671191 Free Article
 205. Delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira migraciju ćelija raka pluća indukovanu epidermalnim faktorom rasta in vitro, kao i rast i metastaziranje tumora in vivo. Oncogene. 2008 Jan 10. Epub 2007 Jul 9. PMID: 17621270
 206. Ekspresija perifernog kanabinoidnog receptora na ćelijama imunog sistema i ne-Hodžkin limfoma. Leuk Lymphoma. 2007 Jul. PMID: 17613768
 207. Kanabinoid delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira RAS-MAPK i PI3K-AKT signale za preživljavanje i indukuje BAD-posredovanu apoptozu u ćelijama raka debelog creva. Int J Cancer. 2007 Nov 15. PMID: 17583570
 208. Kanabinoidni anti-tumorni hinon, HU-331, je potentniji i manje kardiotoksičan od doxurubucin-a: komparativna studija in-vivo. J Pharmacol Exp Ther. 2007 Aug. Epub 2007 May 3. PMID: 17478614 Free Article
 209. Tumor-supresorni protein p53 je uključen u aktivaciju apoptičke kaskade delta-9-tetrahidrokanabinolom u kulturi kortikalnih neurona. Eur J Pharmacol. 2007 Jun 14. Epub 2007 Feb 22. PMID: 17379209
 210. Receptorski mehanizam i anti-emetičko dejstvo strukturno različitih kanabinoida na radijacijom izazvanu emezu kod rovčice. Eur J Pharmacol. 2007 Jun 1. Epub 2007 Feb 16. PMID: 17362921 Free PMC Article
 211. Endokanabinoidi kao novi supresori angiogeneze i tumorne invazije (pregled). Oncol Rep. 2007 Apr.  Pregledni članak. PMID: 17342320
 212. Suprotna dejstva endokanabinoida na rast holangiokarcinoma: “regrutovanje” Fas i Fas liganda na lipidne splavove. J Biol Chem. 2007 Apr 27. Epub 2007 Feb 28. PMID: 17329257 Free Article
 213. Karakteristični obrazac ekspresije kanabinoidnog receptora tipa II (CB2) u tumorima mozga kod odraslih i dece. Brain Res. 2007 Mar 16. Epub 2006 Dec 23. PMID: 17239827
 214. HU-331, novi anti-tumorni inhibitor topoizomeraze II na bazi kanabinoida. Mol Cancer Ther. 2007 Jan. PMID: 17237277 Free Article
 215. Anandamidom indukovano povišenje Ca2+ dovodi do fosforilacije p38 MAPK i posledične ćelijske smrti apoptozom u ljudskim ćelijama osteokarcinoma. Toxicology. 2007 Feb 28. Epub 2006 Nov 11. PMID: 17222495
 216. Kanabinoidi indukuju diferencijaciju matičnih ćelija glioma i inhibiraju gliomagenezu. J Biol Chem. 2007 Mar 2. Epub 2007 Jan 2. PMID: 17202146 Free Article
 217. Anti-angiogeno dejstvo endokanabinoida anandamida: korelacija sa njegovom efikasnošću u supresiji tumora. J Cell Physiol. 2007 May. PMID: 17192847
 218. Povećana ekspresija kanabinoidnih receptora CN1 i CB2 korelira sa boljom prognozom kod pacijenata sa hepatocelularnim karcinomom. Cancer Genet Cytogenet. 2006 Nov. PMID: 17074588
 219. Apoptoza ljudskih ćelija raka prostate LNCaP, indukovana agonistom kanabinoidnog receptora, odvija se kroz produženu aktivaciju ERK1/2 koja vodi do zastoja ćelijskog ciklusa u fazi G1. J Biol Chem. 2006 Dec 22. Epub 2006 Oct 26. PMID: 17068343 Free Article
 220. Kanabinoidni receptori kao nove mete za terapiju melanoma. FASEB J. 2006 Dec. Epub 2006 Oct 25. PMID: 17065222 Free Article
 221. Izbegavanje Abeta[(25-35)] / (H(2)O(2)) – indukovane apoptoze u limfocitima kanabinoidnim agonistima CP55,940 i JWH-015 kroz receptor-nezavisne i PI3K-zavisne mehanizme: uloga NFkappaB i p53. Med Chem. 2006 Sep. PMID: 17017986
 222. Apoptoza posredstvom kanabinoidnog receptora, indukovana R(+)-metanandamidom i Win55,212-3, je povezana sa akumulacijom keramida i aktivacijom p38, u limfomu mantl ćelija. Mol Pharmacol. 2006 Nov. Epub 2006 Aug 25. PMID: 16936228 Free Article
 223. Ne-psihoaktivni kanabidiol pokreće aktivaciju kaspaze i oksidativni stres u ljudskim ćelijama glioma. Cell Mol Life Sci. 2006 Sep. PMID: 16909207
 224. Apoptoza Jurkat T-ćelija leukemije indukovana delta-9-tetrahidrokanabinolom je regulisana translokacijom Bad-a u mitohindrije.  Mol Cancer Res. 2006 Aug. PMID: 16908594 Free Article
 225. Inhibitori preuzimanja anandamida sa acilnom osnovom izazivaju rapidnu toksičnost prema ćelijama glioma C6, u farmakološki relevantnim koncentracijama.  J Neurochem. 2006 Oct. Epub 2006 Aug 8. PMID: 16899063
 226. Kanabinoidni receptori u ljudskim astroglialnim tumorima. J Neurochem. 2006 Aug. PMID: 16893424
 227. [Različiti pogledi na vezu između kanabinoida i raka.] Cas Lek Cesk. 2006.  Pregledni članak. Na slovačkom.  PMID: 16835997
 228. Rimonabant (SR141716), antagonist kanabinodnog receptora CB1, inhibira proliferaciju ljudskog raka dojke, kroz mehanizam posredovan lipidnim splavovima. Mol Pharmacol. 2006 Oct. Epub 2006 Jul 5. PMID: 16822929 Free Article
 229. Kanabinoidi indukuje apoptozu ćelija raka pankreasa kroz gene povezane sa stresom endoplazmatskog retikuluma. Cancer Res. 2006 Jul 1. PMID: 16818650 Free Article
 230. Delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira progresiju ćelijskog ciklusa u ljudskim ćelijama raka dojke kroz regulaciju Cdc2. Cancer Res. 2006 Jul 1. PMID: 16818634 Free Article
 231. Klinička pilot studija delta-9-tetrahidrokanabinola kod pacijenata sa rekurentnim glioblastoma multiforme. Br J Cancer. 2006 Jul 17. Epub 2006 Jun 27. PMID: 16804518 Free PMC Article
 232. Kanabidiolom indukovana apoptoza ljudskih ćelija leukemije: nova uloga kanabidiola u regulaciji ekspresije p22phox i Nox4. Mol Pharmacol. 2006 Sep.  PMID: 16754784 Free Article
 233. Anti-tumornno dejstvo biljnih kanabinoida sa naglaskom na efekat kanabidiola na ljudskim karcinom dojke. J Pharmacol Exp Ther. 2006 Sep.  PMID: 16728591 Free Article
 234. Kanabinoidni receptor CB2 signalizira apoptozu keramid-zavisnom aktivacijom unutrašnje mitohodondrijalne staze. Exp Cell Res. 2006 Jul 1. Epub 2006 Apr 19. PMID: 16624285
 235. Protein p8, regulisan ćelijskim stresom, posreduje u kanabinoidima indukovanoj apoptozi ćelija tumora. Cancer Cell. 2006 Apr. PMID: 16616335
 236. Efekti na vijabilnost ćelija. Handb Exp Pharmacol. 2005.  Pregledni članak. PMID: 16596790
 237. [Kanabis i rak] Bull Cancer. 2006 Feb.  Pregledni članak. Na francuskom..  PMID: 16517414 Free Article
 238. Kanabinoidi i rak: za i protiv anti-tumorne strategije. Br J Pharmacol. 2006 May.  Pregledni članak. PMID: 16501583 Free PMC Article
 239. Derivati kanabinoida indukuju ćelijsku smrt u ćelijama karcinoma pankreasa MIA PaCa-2, kroz receptor-nezavisni mehanizam. FEBS Lett. 2006 Mar 20. Epub 2006 Feb 20. PMID: 16500647
 240. Ekspresija funkcionalnih kanabinoidnih reptora CB1 u embrionalnim ćelijama karcinoma P19, diferenciranih retinonskom kiselinom. J Neurosci Res. 2006 May 1. PMID: 16477621
 241. Kababinoidi: između neuro-protekcije i neuro-toksičnosti. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord. 2005 Dec.  Pregledni članak. PMID: 16375685
 242. Anandamid inhibira adheziju i migraciju ćelija raka dojke.  Exp Cell Res. 2006 Feb 15. Epub 2005 Dec 15. PMID: 16343481
 243. Ligandi kanabinoidnog receptora posreduju u inhibiciji i ćelijskoj smrti limfoma mantl ćelija. FEBS Lett. 2005 Dec 19. PMID: 16337199
 244. Bezbednost i efikasnost novog kanabinoidnog hemoterapeutika, KM-233, za terapiju glioma visokog stadijuma. J Neurooncol. 2006 Apr. Epub 2005 Nov 29. PMID: 16314952
 245. R(+)-metanandamid otkriva signalnu stazu za cikolooksigenaza 2-zavisnu mitohondrijalnu apoptozu u ljuskim ćelijama neuroglioma.  Pharm Res. 2006 Jan. Epub 2006 Nov 8. PMID: 16267630
 246. Lokalizacija receptora CB1 na ćelijskoj membrani i lizozomima zavisi od lipidnih splavova i regulisana je anandamidom u ljudskim ćelijama raka dojke.  FEBS Lett. 2005 Nov 21. Epub 2005 Oct 24. PMID: 16263116
 247. Kanabinoidi i rak. Mini Rev Med Chem. 2005 Oct.  Pregledni članak. PMID: 16250836
 248. Medicinski kanabis u onkološkoj praksi: još uvek nedostižan? J Clin Oncol. 2005 Oct 20. No abstract available.  PMID: 16234547
 249. Dim kanabisa i duvana nisu podjednako karcinogeni. Harm Reduct J. 2005 Oct 18. PMID: 16232311 Free PMC Article
 250. P38 MAPK je uključen u apoptozu ljudskih ćelija leukemije indukovanu receptorom CB2.  FEBS Lett. 2005 Sep 12. PMID: 16139274
 251. Sintetički kanabinoid R+WIN 55,212-2 inhibira interleukin-1 signalni put u ljudskim astrocitima, mehanizmom nezavisnim od kanabinoidnog receptora.  J Biol Chem. 2005 Oct 28. Epub 2005 Aug 16. PMID: 16105834 Free Article
 252. Endogeni kanabinoid, anandamid, indukuje ćelijsku smrt u ćelijama karcinoma debelog creva: moguća uloga za ciklooksigenazu-2. Gut. 2005 Dec. Epub 2005 Aug 11. PMID: 16099783 Free PMC Article
 253. Kanabinoidi selektivno inhibiraju proliferaciju i indukuju smrt kulture ljudskih ćeija glioblastoma mulitofrme. J Neurooncol. 2005 Aug. PMID: 16078104
 254. Kanabinoidi i rak: potencijal za terapiju raka debelog creva. Biochem Soc Trans. 2005 Aug.  Pregledni članak. PMID: 16042581
 255. Ciljanje kanabinoidnih receptora u terapiji leukemije: uloga međusobne razmene informacija između unutrašnjih i spoljašnjih puteva u delta9-tetrahidrokanabinolom (THC) izazvanoj apoptozi Jurkat ćelija. Leuk Res. 2005 Aug. Epub 2005 Mar 2. PMID: 15978942
 256. Delta 9-tetrahidrokanabinol pojačava efekat oksidativnog stresa koji dovodi do smrti ćelija glioma C6. Neuroscience. 2005. PMID: 15975726
 257. Kanabinoidi  i keramid: dva lipida koja koja deluju zajedno. Life Sci. 2005 Aug 19.  Pregledni članak. PMID: 15958274
 258. Nova klasa inhibitora hidrolize 2-arahidonoilglicerola i invazije ćelija raka prostate. Biochem Biophys Res Commun. 2005 Jul 15. PMID: 15919052 Free PMC Article
 259. Metabolizam endokanabinoida u ljudskim glioblastomima i meningiomima u poređenju sa ljudskim ne-tumornim moždanim tkivom. J Neurochem. 2005 Apr. PMID: 15816853
 260. Kanabinoidni receptor kao nova meta za terapiju raka prostate. Cancer Res. 2005 Mar 1. PMID: 15753356 Free Article
 261. Delta-9-tetrahidrokanabinol povećava rast raka dojke i metastazu supresijom anti-tumornong imunog odgovora. J Immunol. 2005 Mar 15. PMID: 15749859 Free Article
 262. Endogeni ligand kanabinoidnog receptora indukuje migraciju ljudskih ćelija prirodnih ubica. J Biochem. 2005 Feb. PMID: 15749836
 263. Kanabidiol inhibira migraciju ljudskih ćelija glioma kroz mehanizam nezavistan od kanabinoidnog receptora.  Br J Pharmacol. 2005 Apr. PMID: 15700028 Free PMC Article
 264. Kanabinoidi i rak: kauzalnost, lečenje i palijacija. Lancet Oncol. 2005 Jan.  Pregledni članak. PMID: 15629274
 265. 2-arahidonilglicerol: novi inhibitor androgen-nezavisne invazije ćelija raka prostate. Cancer Res. 2004 Dec 15. PMID: 15604240 Free Article
 266. Ekspresija ciklooksigenaze-2, indukovana R(+)-metanandamidom, u ljudskim ćelijama neuroglioma H4: moguća uključenost lipidnih splavova na membrani. Biochem Biophys Res Commun. 2004 Nov 12. PMID: 15474472
 267. Kanabisom izazvana citotoksičnost u linijama ćelija leukemije: uloga kanabinoidnih receptora i MAPK puta? Blood. 2005 Feb 1. Epub 2004 Sep 28. PMID: 15454482 Free Article
 268. Arahidoniletanolamid indukuje apoptozu ljudskih ćelija glioma kroz vaniloidni receptor-1. J Neuropathol Exp Neurol. 2004 Sep. PMID: 15453094
 269. “Up” regulacija ekspresije ciklooksigenaze-2 je uključena u R(+)-metanandamidom indukovanu apoptičku ćelijsku smrt ljudskih ćelija neuroglioma. Mol Pharmacol. 2004 Dec. Epub 2004 Sep 10. PMID: 15361550 Free Article
 270. Kanabinoidi inhibiraju put vaskularnog endotelnog faktora rasta u gliomima.   Cancer Res. 2004 Aug 15. PMID: 15313899 Free Article
 271. Nova strategija blokade rasta tumora inhibiranjem inaktivacije endokanabinoida. FASEB J. 2004 Oct. Epub 2004 Aug 2. PMID: 15289448 Free Article
 272. Hipoteza: kanabinoidna terapija za lečenje glioma? Neuropharmacology. 2004 Sep.  Pregledni članak. PMID: 15275820
 273. Sinteza i antitumorna aktivnost hinoidnih derivata kanabinoida.  J Med Chem. 2004 Jul 15. PMID: 15239658
 274. Arahidonil etanolamid indukuje apoptozu ćelije raka grlića materice putem nenormalno izraženog vaniloinog receptora-1. Gynecol Oncol. 2004 Apr. PMID: 15047233
 275. [Kontrola sekretorne dijareje i rasta tumora debelog creva kanabinoidima u crevima.] Gastroenterol Clin Biol. 2004 Jan. French. No abstract available.  PMID: 15041825 Free Article
 276. Anandamid je endogeni inhibitor migracije ćelija tumora i T limfocita. Cancer Immunol Immunother. 2004 Aug. Epub 2004 Mar 18. PMID: 15034673
 277. Kanabinoidi indukuju proliferaciju ćelija raka kroz transaktivaciju receptora faktora epidermalnog rasta posredovanu faktor nekroze tumora alfa konvertujućim enzimom (TACE/ADAM17). Cancer Res. 2004 Mar 15. PMID: 15026328 Free Article
 278. Keramid senzitiviše astrocite na oksidativni sres: zaštitna uloga kanabinoida. Biochem J. 2004 Jun 1. PMID: 14979873 Free PMC Article
 279. Uključenost VEGF receptora i MAPK u kanabinoidnu potencijaciju Ca2+ fluksa u ćelije neuroblastoma N18TG2. Brain Res Mol Brain Res. 2004 Jan 5. PMID: 14741403
 280. Gama radijacija povećava apoptozu indukovanu kanabinolom, ne-psihoaktivnim kanabinoidom, u kulturi ćelija mieloblastične leukemije HL-60.  Leuk Lymphoma. 2003 Oct. PMID: 14692532
 281. Povećanje ekspresije androgenog receptora indukovano (R)-metanandamidom u ćelijama prostate LNCaP. FEBS Lett. 2003 Dec 18. PMID: 14675774
 282. Sistem kanabinoidnih receptora: terapeutska mete za intervenciju na tumorima. Expert Opin Ther Targets. 2003 Dec.  Pregledni članak. PMID: 14640910
 283. Anti-tumorni efekti kanabinola, nepsihoaktivnog kanabinoida, na ljudske linije ćelija glioma.  J Pharmacol Exp Ther. 2004 Mar. Epub 2003 Nov 14. PMID: 14617682 Free Article
 284. Kanabinoidi: potencijalni anti-tumorni agensi. Nat Rev Cancer. 2003 Oct.  Pregledni članak. PMID: 14570037
 285. Veliki broj kanabinoidnih receptora CB1, odsustvo regulatora signalizacije G proteina 13 i diferencijalna ekspresija ciklina D1 u limfomu mantle ćelija. Leukemia. 2003 Sep. PMID: 12970790
 286. Inhibitorni efekti stimulacije kanabinoidnog receptora CB1 na rast tumora i metastatsko širenje: dejstvo na signale uključene u angiogenezu i metastazu. FASEB J. 2003 Sep. Epub 2003 Jul 3. PMID: 12958205 Free Article
 287. Metanandamid povećava expresiju COX-2 i rast tumora u raku pluća kod miševa i pacova. FASEB J. 2003 Nov. Epub 2003 Sep 4. PMID: 12958151 Free Article
 288. Moguća endokanabinoidna kontrola rasta raka debelog creva. Gastroenterology. 2003 Sep. PMID: 12949714
 289. Aktivacija puta fosfoinozitidne 3-kinaze/PKB kanabinoidnim receptorima CB(1) i CB(2) ekspresovanim u ćelijima raka prostate PC-2. Umešanost u stimulacija Raf-1 i indukciju NGF. Cell Signal. 2003 Sep. PMID: 12834810
 290. Anti-proliferacijski i apoptički efekti anandamida u ljudskim linijama ćelija raka prostate: implikacije “down” regulacije receptora epidermalnog faktora rasta i proizvodnje keramida. Prostate. 2003 Jun 15. PMID: 12746841
 291. [Enokanabinoidni sistem kao meta za ravoj novih lekova u terapiji raka].  Recenti Prog Med. 2003 May.  Pregledni članak. Na italijanskom.  PMID: 12723496
 292. AM404 i VDM 11 nespecifično inhibiraju proliferaciju ćelija glioma C6, u koncentracijama koje blokiraju ćelijsku akumulaciju endokanabinoida anandamida. Arch Toxicol. 2003 Apr. Epub 2003 Feb 25. PMID: 12698235
 293. Novi pogled na lečenje raka kože.  [No authors listed] Lab Anim (NY). 2003 Mar. PMID: 12630416
 294. Utvrđene i potencijalne terapeutske aplikacije kanabinoida u onkologiji. Support Care Cancer. 2003 Mar. Epub 2002 Aug 21. Pregledni članak. PMID: 12618922
 295. Efekti palmitoiletanolamida, amida masnih kiselina koji deluje i na kanabioidni i na vaniloidni signalni sitem, na proliferaciju ćelija raka.  Fundam Clin Pharmacol. 2002 Aug. PMID: 12570018
 296. Inhinicija tumorske angiogeneze kanabinoidima. FASEB J. 2003 Mar. Epub 2003 Jan 2. PMID: 12514108 Free Article
 297. Inhibicija rasta tumora kože i angiogeneze in vivo, aktivacijom kanabinoidnih receptora. J Clin Invest. 2003 Jan. PMID: 12511587 Free PMC Article
 298. Pušenje marihuane i rak glave i vrata.  J Clin Pharmacol. 2002 Nov.  Pregledni članak. PMID: 12412843
 299. Endokanabinoidni sistem štiti ćelije glioma pacova od citotksičnosti izazvane HIV-1 Tat proteinom. Mehanizmi i regulacija.  J Biol Chem. 2002 Dec 27. PMID: 12388547 Free Article
 300. Kanabinoidi i ćelijska sudbina. Pharmacol Ther. 2002 Aug.  Pregledni članak. PMID: 12182964
 301. Tirozinska fosforilacija kinazi-fokalne-adhezije-srodne-ne-kinaze posredstvom kanabinoidnog receptora CB1.  FEBS Lett. 2002 Aug 14. PMID: 12163181
 302. Ciljanje kanabinoidnih receptora CB2 kao nova terapija u lečenju malignih limfoblastičnih bolesti. Blood. 2002 Jul 15.PMID: 12091357 Free Article
 303. Endokanabinoidi u imunom sistemu i rak. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2002 Feb-Mar.  Pregledni članak. PMID: 12052046
 304. Ciljanje endokanabinoidnog sistema u terapiji raka: poziv na dalje istraživanje. Bifulco M, Di Marzo V. Nat Med. 2002 Jun.   PMID: 12042794
 305. Novi efekat CP55,940, agonista kanabinoidnih receptora CB1/CB2, na nivoe slobodnog unutarćelijskog Ca2+ u ćelijama tumora bešike. Chin J Physiol. 2002 Mar 31. PMID: 12005350
 306. Zaokrugljivanje ćelija neuroblastoma indukovano anandamidom kroz kanabinoidni receptor CB1. Neuroreport. 2002 Apr 16. PMID: 11973452
 307. Novo-sintetisani keramid je uključen u apoptozu indukovanu kanabinoidima.  Biochem J. 2002 Apr 1. PMID: 11903061 Free PMC Article
 308. Efekti stereoizomera butaklamola, klopentiksola, mepromazina i kanabinola na indukciju apoptoze. Varga A, Sabat R, Mucsi I, Flores VC, Kaiser HE, Molnár J. Anticancer Res. 2001 Jul-Aug. PMID: 11724344
 309. Inhibicija proliferacije ćelija glioma C6 pacova endogenim i sintetičkim kanabinoidima. Relativna umešanost kanabinoidnih i vaniloidnih receptora. J Pharmacol Exp Ther. 2001 Dec. PMID: 11714882 Free Article
 310. Kontrola endogenog kanabinoidnog sistema nad ras onkogen-zavisnim rastom tumora. FASEB J. 2001 Dec. Epub 2001 Oct 29. PMID: 11687506 Free Article
 311. Antimurni efekti ajulemske kiseline (CT3), sintetičkog ne-psihoaktivnog kanabinoida. Biochem Pharmacol. 2001 Sep 15. PMID: 11551521
 312. R(+)-metanandamid indukuje ekspresiju ciklooksigenaze-2 u ljudskim ćelijama neuroglioma kroz mehanizam neposredovan kanabinoidnim receptorom. Biochem Biophys Res Commun. 2001 Sep 7. PMID: 11527419
 313. Selektivna inhibicija inducibilne ekspresije proteina sintaze azotnog oksida posredstvom kanabinoidnog receptora CB1 i ćelijama glioma C6 pacova. J Neurochem. 2001 Aug. PMID: 11520904
 314. Remodelovanje neurita posredstvom kanabinoidnog receptora CB1 u ćelijama neuroblastoma miša N1E-115. J Neurosci Res. 2001 Aug 15. PMID: 11494371
 315. Palmitoiletnaolamid inhibira ekspresiju hidrolaze amida masnih kiselina i pojačava anti-proliferativni efekat anandamida u ljudskim ćelijama raka dojke. Biochem J. 2001 Aug 15. PMID: 11485574 Free PMC Article
 316. Dim marihuane i delta-9-tetrahidrokanabinol promovišu nekrotičku ćelijsku smrt ali inhibiraju Fas-posredovanu apoptozu. Toxicol Appl Pharmacol. 2001 Aug 1. PMID: 11485387
 317. Inhibicija rasta glioma in vivo selektivnom aktivacijom kanabinoidnog recepetora CB(2). Cancer Res. 2001 Aug 1. PMID: 11479216 Free Article
 318. Karakterizacija transporta palmitoiletanolamida u ćelijama neuroblastoma Neuro-2a miša i bazofiličnim ćelijama leukemije RBL-2H3 pacova: poređenje sa anandamidom.  Br J Pharmacol. 2001 Apr. PMID: 11309246 Free PMC Article
 319. Kontrola ćelijske odluke o preživljavanju ili smrti, kanabinoidima.  J Mol Med (Berl). 2001.  Pregledni članak. PMID: 11269508
 320. Indukcija i regulacija karcinogen-metabolišućeg enzima CYP1A1 dimom marihuane i delta 9-tetrahidrokanabinolom. Am J Respir Cell Mol Biol. 2001 Mar. PMID: 11245634
 321. Gasno hromatografska – maseno spektrometrijska analiza endogenih kanabinoida u zdravom i tumornom mozgu, kao i u kulturi ljudskih ćelija.  J Neurochem. 2001 Jan. PMID: 11208922
 322. Delta-9-tetrahidrokanabinol povećava proizvodnju nervnog faktora rasta ćelija raka prostate PC-3. Uključenost kanabinoidnog receptora CB1 i Raf1. Eur J Biochem. 2001 Feb. PMID: 11168391 Free Article
 323. Keramid: novi sekundarni glasnik kanabinoidnog dejstva.  Trends Pharmacol Sci. 2001 Jan.  Pregledni članak. PMID: 11165667
 324. Serum-zavisni efekti tamoxifen-a i kanabinoida na vijabilnost ćelija glioma C6. Biochem Pharmacol. 2000 Dec 15. PMID: 11108795
 325. Endokanabinoidi i amidi masnih kiselina kod raka, zapaljenskih procesa i povezanih poremećaja. Chem Phys Lipids. 2000 Nov.  Pregledni članak. PMID: 11106791
 326. Anti-tumorni efekti THC-a. Environ Health Perspect. 2000 Oct. PMID: 11097557 Free PMC Article
 327. [Kanabis i rak]. Rev Epidemiol Sante Publique. 2000 Oct.  Pregledni članak. Na francuskom.  PMID: 11084527
 328. 2-arahidonoilglicerol, endogeni kanabinoid, inhibira proizvodnju faktora nekroze tumora alfa u makrofazima miševa i pacova, kao i kod miševa in-vivo. Eur J Pharmacol. 2000 Oct 6. PMID: 11011050
 329. Anandamid indukuje apoptozu u ljudskim ćelijama kroz vaniloidne recpetore. Dokazi o zaštitnoj ulozi kanabinoidnih receptora.  J Biol Chem. 2000 Oct 13. PMID: 10913156 Free Article
 330. Delta-9-tetrahidrokanabinol inhibira antitumorni imunitet kroz citokin-zavisni put, posredstvom receptora CB2.  J Immunol. 2000 Jul 1. PMID: 10861074 Free Article
 331. [Kanabinoidi, između ostalih, šalju maligne glialne tumore u nirvanu.] Bull Cancer. 2000 Apr. Na francuskom. PMID: 10858045 Free Article
 332. Anti-tumorni efekti derivata krocina, ginsenosida i kanabinoida, povezani sa membranom. Anticancer Res. 2000 Mar-Apr. PMID: 10810367
 333. Kanabimimetički derivativi masnih kiselina kod raka i zapaljenskih procesa. Prostaglandins Other Lipid Mediat. 2000 Apr.  Pregledni članak. PMID: 10785541
 334. Anti-tumorno dejstvo kanabinoida: uključenost produžene akumulacije keramida i ekstracelularnim signalom regulisane aktivacije kinaze.  Nat Med. 2000 Mar. PMID: 10700234
 335. Ćup zlata terapije gliioma. Nat Med. 2000 Mar. No abstract available.  PMID: 10700220
 336. Supresija receptora nervnog faktora rasta Trk i receptora prolaktina endokanabinoidima dovodi do inhibicije proliferacije ljudskih ćelija raka dojke i raka prostate. Endocrinology. 2000 Jan. PMID: 10614630 Free Article
 337. Uključenost cAMP/protein kinaza A puta i mitogen-aktivirane protein kinaze u antiproliferativne efekte anandamida u ljudskim ćelijama raka dojke. FEBS Lett. 1999 Dec 17. PMID: 10606728
 338. Delta-9-tetrahidrokanabinol indukuje apoptozu u ljudskim ćelijama tumora prostate PC-3 putem receptor – nezavisnog mehanizma. FEBS Lett. 1999 Sep 24. PMID: 10570948
 339. Biosinteza i inaktivacija endokanabinoida 2-arahidonoilglicerola u cirkulišućim i tumornim makrofazima. PMID: 10447696 Free Article
 340. Fosfatidinska kiselina je biosintetski prekursor endokanabinoida 2-arahidonoilglicerola u očuvanim ćelijama neuroblastoma miša stimulisanim ionomycin-om. J Neurochem. 1999 May. PMID: 10217292
 341. Periferni kanabinoidni receptor, CB2, u retrovirusno izazvoj leukemičnoj transformaciji i normalnoj hematopoezi. Leuk Lymphoma. 1998 Dec.   Pregledni članak. PMID: 10036999
 342. Boron trifluorid eterat na reagensu Lewis-ove kiseline modifikovanom silikonom A: Antitumorna aktivnost kanabigerola protiv ljudskih ćelija oralnog epitelnog karcinoma.  Arch Pharm Res. 1998 Jun. PMID: 9875457
 343. Mutagenost, razvojna toksičnost i karcinogenost kanabisa. Addict Biol. 1999 Jan. PMID: 20575764
 344. Delta-9-tetrahidrokanabinol indukuje apoptozu ćelija glioma C6. FEBS Lett. 1998 Sep 25. PMID: 9771884
 345. Histopatološke i molekularne promene na bronhijalnom epitelu kod habitualnih pušača marihuana, kokaina i/ili duvana. J Natl Cancer Inst. 1998 Aug 19. PMID: 9719080 Free Article
 346. Biosinteza i degradacija bioktivnih amida masnih kiselina u ljudskim ćelijama raka dojke i ćelijama feokromocitoma pacova – implikacije na ćelijsku proliferaciju i diferencijaciju.  Eur J Biochem. 1998 Jun 15. PMID: 9688276 Free Article
 347. Endogeni kanabinoid anandamid inhibira proliferaciju ljudskih ćelija tumora dojke. Proc Natl Acad Sci U S A. 1998 Jul 7. PMID: 9653194 Free PMC Article
 348. Kanabinoidni receptor CB1: ćelijska regulacija i distribucija u ćelijama neuroblastoma N18TG2. Brain Res Mol Brain Res. 1998 Jan. PMID: 9473654
 349. Zaštita od septičkog šoka i supresija proizvodnje faktora nekroze tumora alfa i azotnog oksida deksanabinolom (HU-211), ne-psihotorpnim kanabinoidom. J Pharmacol Exp Ther. 1997 Nov. PMID: 9353414 Free Article
 350. Delta-9-tetrahidrokanabinol stimuliše korišćenje glukoze u ćelijama glioma C6. Brain Res. 1997 Aug 29. PMID: 9365016
 351. Biosinteza, otpuštanje i degradacija novog endogenog kanabimimetičkog metabolita 2-arahidonoilglicerola u ćelijama neuroblastoma miša. Biochem J. 1997 Mar 1. PMID: 9065792 Free PMC Article
 352. Izolacija i ekspresija gena za kanabinoidni CB1 receptor kod miša. Poređenje vezivnih osobina sa nativnim receptorima CB1 u mozgu miša i ćelijama neuroblastoma N18TG2. Biochem Pharmacol. 1997 Jan 24. PMID: 9037253
 353. 2-arahidonoilglicerol, mogući endogeni ligand kanabinoidnog receptora, izaziva brz, prolazan rast slobodnog intracelularnog Ca2+ u hibridnim  ćelijama neuroblastoma x glioma NG108-15.  Biochem Biophys Res Commun. 1996 Dec 4. PMID: 8954083
 354. Tau protein posle delta-9-tetrahidrokanabinola u ćelijama ljudskog neuroblastoma. Gen Pharmacol. 1996 Oct. PMID: 8981058
 355. Određivanje kanabinoidnih receptora u hibridnim ćelijama miša x pacova NG108-14 ćelija pacova GH4C1. Neurosci Lett. 1996 Jul 12. PMID: 8832654
 356. Biosinteza anandamida i povezanih aciletanolamida u makrofazima J774 i ćelijama N18 neuroblastoma kod miša. Biochem J. 1996 Jun 15. PMID: 8670178 Free PMC Article
 357. Toksičnost i karcinogenost delta 9-tetrahidrokanabinola kod Fišer pacova i miševa B6C3F1. Fundam Appl Toxicol. 1996 Mar. PMID: 8812248
 358. Delta-9-tetrahidrokanabinol supresuje maturaciju i sekreciju faktora nekroze tumora alfa ali ne i njegovu transkripciju u makrofazima miša. Int J Immunopharmacol. 1996 Jan. PMID: 8732433
 359. [Tri različita maligniteta aerodigestivnog trakta posle hronične zloupotrebe kanabisa.] HNO. 1995 Dec. Na nemačkom. PMID: 8582833
 360. Diferencijalna inhibicija tumoricidalne aktivnosti makrofaga RAW264.7 delta-9-tetrahidrokanabinolom. Proc Soc Exp Biol Med. 1995 Oct. PMID: 7675800
 361. Da li ćelije ljudskog neuroblastoma SH-SY5Y izražavaju kanabinoidne receptore? Biochem Soc Trans. 1995 Aug. No abstract available.  PMID: 8566306
 362. Stimulacija kanabinoidnog receptora CB1 uzrokuje ekspresiju krox-24 u ljudskim ćelijama astrocitoma. J Biol Chem. 1995 Jun 9. PMID: 7775459 Free Article
 363. Stimulacija biosinteze anandamida delta-9-tetrahidrokanabinolom (THC) u ćelijama neuroblastoma N-18TG2. Biochem Pharmacol. 1995 Mar 15. PMID: 7702643
 364. Anandamid inhibira makrofazima posredovano ubijanje ćelija senzitivnih na faktor nekroze tumora. Life Sci. 1995. PMID: 7776833
 365. Efekti psihoaktivnog metabolita marihuane, delta 9-tetrahidrokanabinola (THC), na sintezu faktora nekroze tumora u ljudskim velikim granularnim limfocitima. Cell Immunol. 1994 Mar. PMID: 8118892
 366. Inhibicija faktora nekroze tumora alfa delta 9-tetrahidrokanabinolom: suzbijanje post-tranlacijkih dešavanja. J Pharmacol Exp Ther. 1993 Dec. PMID: 8263818
 367. Anandamid, endogeni kanabinoid, ihibira kalcijumske struje kao parcijalni agonist u ćelijama neuroblastoma N18. Mol Pharmacol. 1993 Sep. PMID: 8371711
 368. Proteini u serumu utiču na inhibiciju produkcije faktora nekroze tumora alfa delta-9-tetrahidrokanabinolom u markofazima miša.  Adv Exp Med Biol. 1993. No abstract available.  PMID: 8237613
 369. Inhibicija proizvodnje faktora nekroze tumora alfa delta-9-tetrahidrokanabinolom, u makrofazima miša i čoveka. Int J Immunopharmacol. 1992 Nov. PMID: 1334476
 370. Agonist kanabinoidnog receptora inhibira Ca struju u ćelijama neuroblastoma NG108-15 putem pertuzijski toksin-senzitivnog mehanizma. Br J Pharmacol. 1992 Jun. PMID: 1327374 Free PMC Article
 371. Kanabinoidi inhibiraju kalcijumove kanale N-tipa u ćelijama neuroblastoma-glioma. Proc Natl Acad Sci U S A. 1992 May 1. PMID: 1315042 Free PMC Article
 372. Toksičnost marihuane kod ljudi. Med J Aust. 1992 Apr 6.  Pregledni članak. PMID: 1313532
 373. Kanabinoidni receptor: biohemijska i ćelijska svojstva u ćelijama neuroblastoma. Pharmacol Biochem Behav. 1991 Nov.  Pregledni članak. PMID: 1806946
 374. Diferencijalni efekti delta-9-tetrahidrokanabinola i njegovog 11-hidroksi metabolita na natrijumsku struju u ćelijama neuroblastoma. Brain Res. 1991 Sep 27. PMID: 1662110
 375. Delta-9-tetrahidrokanabinol depresira unutrašnju natrijumsku struju u ćelijama neuroblastoma miša. Neuropharmacology. 1991 Jan. PMID: 1646421
 376. Tetrahidrokanabinol inhibira adenil ciklazu u ljudskim ćelijama leukemije. Life Sci. 1990. PMID: 2154651
 377. Efekti izlaganja dimu marihuane na preživljavanje sarkoma 180 kod Fišer pacova. Immunopharmacol Immunotoxicol. 1989. PMID: 2621317
 378. Kanabinoidi izazivaju nepotpunu maturaciju ljudskih ćelija leukemije u kulturi. Proc Natl Acad Sci U S A. 1987 Aug. PMID: 3037549 Free PMC Article
 379. Inerakcija delta-9-tetrahidrokanabinola sa ćelijama neuroblastoma pacova B103. Arch Toxicol. 1987 Aug. PMID: 2821958
 380. Pušenje marihuane – mogući uzrok karcinoma glave i vrata kod mladih pacijenata. Otolaryngol Head Neck Surg. 1986 Apr. PMID: 3012440
 381. Inhibicija adenilat ciklaze kanabinoidima. Biohemija odgovora u ćelijskim membranama neuroblastoma. Mol Pharmacol. 1985 Apr. PMID: 2984538
 382. Inhibicija adenilat ciklaze kanabinoidima. Farmakologija odgovora u ćelijskim membranama neuroblastoma. Mol Pharmacol. 1984 Nov. PMID: 6092901
 383. Inhibicija adenilat ciklaze u neuroblastomu kanabinoidnim i nantradolskim jedinjenjima. Life Sci. 1984 Oct 22. PMID: 6090851
 384. Dihloroetil karbamoil estar delta-9 -tetrahidrokanabinola. Hemijska sinteza i biološko testiranje i evaluacija kao potenciajlnog mesto-specifičnog anti-tumornog agenta. Sci Sin B. 1984 Oct. PMID: 6098968
 385. Efekti etanola, CBD-a i Δ9-THC-a na proliferaciju ćelija K-562. Int J Tissue React. 1984. PMID: 6097561
 386. Kanabinoidi i nivoi hCG kod pacijenata sa rakom testisa. Lancet. 1983 Nov 12. No abstract available.  PMID: 6138675
 387. Modfikacija radijacione karcinogeneze marihuanom. Cancer. 1981 Mar 15. PMID: 6261921
 388. Efekti kanabinoida na leukemiju L1210 kod miševa i pacova. III. Inhibicija ćelijskog disanja. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1979 Feb. PMID: 461956
 389. Komparativna studija distribucije (-)-Δ9-tetrahidrokanabinola u ćelijama neuroblastoma i glioma u ćelijskoj kulturi: odnos prema ćelijskim oštećenjima. Mol Pharmacol. 1977 Sep. No abstract available.  PMID: 895721
 390. Efekti kanabinoida na leukemiju L1210 kod miševa i pacova. 1. Inhibicija sinteze DNK. Res Commun Chem Pathol Pharmacol. 1977 Aug. PMID: 897352
 391. In vivo efekti kanabinoida na makromolekularnu biosintezu u Lewis plućnim karcinomima. Cancer Biochem Biophys. 1977. PMID: 616322
 392. Efekti Δ9-tetrahidrokanabinola na Lewis ćelije plućnog adenokarcinoma u ćelijskoj kulturi. J Natl Cancer Inst. 1976 Mar. PMID: 943561     Inhibicija sinteze DNK kanabinoidima. Cancer Res. 1976 Jan. PMID: 1248011  Free Article
 393. Anti-neoplastička aktivnost kanabinoida. J Natl Cancer Inst. 1975 Sep. PMID: 1159836

Advertisements

One thought on “ANTITUMORNO DEJSTVO KANABINOIDA: PREGLED NAUČNE LITERATURE

 1. Pingback: Госпођо министарка, немате појма шта је трава … | Србисање Times

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s